• YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
 • YATECH - Sprzedaż i Serwis komputerów - Mrągowo tel. 897 417 965 lub 607 293 053 ZAPRASZAMY
Drukuj

Kto może kupić na raty w Santander Consumer Finanse S.A.

Kto może kupić na raty?

O kredyt ratalny w Santander Consumer Finanse S.A. może ubiegać się osoba, która legitymuje się:

 • ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty dla obywatela Polski) lub
 • odrębnym dokumentem wydanym przez właściwy Urząd miasta / gminy zawierającym PESEL (dla cudzoziemca)
 • kartą pobytu z wydanym zezwoleniem na osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego (obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej (UE), cudzoziemiec posiadający w jednym z państw UE zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE) lub
 • dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu lub zaświadczeniem o zarejestrowaniu pobytu (obcokrajowiec – obywatel UE) lub
 • kartą pobytu lub kartą stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej, będący członkiem rodziny obywatela UE)

oraz przedstawi:

 • zaświadczenie o źródle i wysokości dochodów wg przedstawionej listy akceptowanych dokumentów

KUPUJĄCY zobowiązany jest przedstawić osobie sporządzającej Umowę o kredyt wszystkie wymagane przez Santander Consumer Finanse S.A. informacje dotyczące źródeł i wysokości osiąganych dochodów oraz posiadanych zobowiązaniach finansowych. Na żądanie powyższe informacje powinny być dostarczone w formie pisemnej w postaci oryginału, potwierdzonej kopii lub w innej formie akceptowanej przez Santander Consumer Finanse S.A. (wg poniższych przykładów).

 

Umowa o pracę

 
Umowa o pracę
Rodzaj źródła dochoduDokumenty akceptowaneDokument dołączony do Umowy o kredytWysokość dochodów miesięcznych (sposób wyliczenia)
 • zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę lub Umowy na zastępstwo
 • pełnienie funkcji społecznej
 • prowadzenie rodziny zastępczej
 • górnicze świadczenie urlopowe
 • zatrudnienie na podstawie kontraktu menadżerskiego, marynarskiego
 • zasiłek macierzyński
 • stałe dodatki do podstawowego wynagrodzenia określone w formie umowy lub ustawy (premia, refundacja kosztów paliwa, ryczałt za samochód prywatny, zwrot kosztów lub ryczałt za wynajem mieszkania, wynagrodzenie z tytułu nadgodzin, dodatki mundurowe, urlopowe)
zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków oryginał zgodnie z dokumentem lub dochód brutto – 30% = dochód netto
wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ wynagrodzenia na konto lub aktualny "Pasek płacowy" lub "Lista płac" kopia potwierdzona* "za zgodność z oryginałem"
informacja o wynagrodzeniu i ubezpieczeniach społecznych (RMUA), gdzie kwotą brutto jest podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
zaświadczenie (oryginał) / Umowa / uchwała Prezydium Sejmu / Rady Miasta / Rady Gminy o wysokości przyznanej diety / decyzja z PCPR / MOPS / Starosty o wysokości wypłacanego świadczenia z tytułu rowadzenia rodziny zastępczej / odcinek ZUS o wysokości przyznanego zasiłku macierzyńskiego
UWAGA: w przypadku kontraktu marynarskiego oprócz jedego z ww. dokumentów KUPUJĄCY powinien okazać książeczkę żeglarską z danymi osobowymi i z czytelnymi wpisami dat zamustrowania, wymustrowania z okresu min. 2 ostatnich lat, dokumentującymi pobyt na morzu przez 6 miesięcy w roku.

*na podstawie weryfikacji przez Sprzedawcę oryginału dokumentu

Emerytura / renta

 
Emerytura / renta
Rodzaj źródła dochoduDokumenty akceptowaneDokument dołączony do umowy o kredytWysokość dochodów miesięcznych (sposób wyliczenia)
 • emerytura / renta krajowa i zagraniczna
 • zasiłek / świadczenie przedemerytalne
 • renta z tytułu niezdolności do pracy
 • renta socjalna
 • renta rodzinna
 • renta strukturalna
 • renta wyrównawcza
 • renta powypadkowa
 • stałe dodatki łączone z podstawowym świadczeniem (kombatanckie, pielęgnacyjne, dla sierot, za tajne nauczanie, dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny, świadczenia dla deportowanych i dla byłych żołnierzy górników, ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolei i za bezpłatny węgiel)
zaświadczenie z ZUS / KRUS / WBE / MSWiA / ARiMR o wysokości wypłacanego świadczenia emerytalno-rentowego (dotyczy także druku RENTIER) oryginał dochód netto z dokumentu / liczba miesięcy otrzymywania świadczenia = dochód netto lub
decyzja o przyznaniu waloryzacji świadczenia emerytalno-rentowego, w tym o wysokości wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego kopia potwierdzona* "za zgodność z oryginałem" dochód brutto – 18% + (kwota wolna od podatku / 12 m-cy) = dochód netto
jeden z 3 ostatnich odcinków świadczenia emerytalno-rentowego zgodnie z dokumentem
przekaz pocztowy, wyciąg bankowy potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego
zaświadczenie (oryginał) z banku lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego na konto
1.
 1. zaświadczenie (oryginał) z towarzystwa ubezpieczeniowego o wysokości zgodnie z dokumentem przyznanej renty lub
 2. pismo z sądu o wysokości przyznanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe renty oraz
2. wyciągi, zaświadczenia (oryginał) lub inne dokumenty potwierdzające wpłatę trzech ostatnich świadczeńrentowych
PIT-11A lub PIT-40A kwota z pola "podstawa obliczenia podatku" – składki na ubezpieczenie społeczne – zaliczki na podatek dochodowy) / 12 m-cy = dochód netto

*na podstawie weryfikacji przez Sprzedawcę oryginału dokumentu

Działalność gospodarcza

 
Działalność gospodarcza
Rodzaj źródła dochoduDokumenty akceptowaneDokument dołączony do Umowy o kredytWysokość dochodów miesięcznych (sposób wyliczenia)
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej (w tym przychód z najmu / dzierżawy)
  • na zasadach ogólnych
  • na podstawie ryczałtu
  • karty podatkowej
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiąganych dochodów lub przychodów (obowiązujący w I kwartale roku bieżącego, wystawiony za ubiegły rok rozliczeniowy) oryginał dochód brutto za min. 3 m-ce / ilość m-cy dochodowych – 30% = dochód netto lub przychód za min. 3 m-ce / ilość m-cy przychodowych X wsp. rodz. działalności = dochód netto (współczynniki: handel=10%, usługi=35%, handel+usługi oraz produkcja=15%
aktualne zestawienie (wydruk) z podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów lub rachunek Zysków i Strat – podpisane przez księgowego lub biuro rachunkowe oraz przez KUPUJĄCEGO (obowiązujący w I kwartale roku bieżącego, wystawiony za ubiegły rok rozliczeniowy) zysk brutto narastająco za min. 3 m-ce / ilość zamkniętych miesięcy w roku podatkowym – 30% = dochód netto
przekaz pocztowy, wyciąg, zaświadczenie (oryginał) lub inne aktualne dokumenty bankowe potwierdzające wpłatę 3 ostatnich zaliczek na podatek dochodowy do US (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie) kopia potwierdzona* "za zgodność z oryginałem" średnia wartość zaliczek / 0,234 = dochód netto
PIT-36 lub PIT-36L (obowiązujący w I kwartale roku bieżącego, wystawiony za ubiegły rok rozliczeniowy) roczny dochód brutto po odliczeniach (pole 143 lub 37) - podatek należny (pole 188 lub 55) / ilość miesięcy dochodowych = dochód netto
PIT-28 (obowiązujący w I kwartale roku bieżącego, wystawiony za ubiegły rok rozliczeniowy) roczny dochód po odliczeniach (pole 88) – kwota do zapłaty (pole 111) / ilość miesięcy dochodowych X wsp. rodz. działalności = dochód netto (współczynniki: handel=10%, usługi=35%, handel+usługi oraz produkcja=15%
trzy ostatnie deklaracje VAT-7 wraz z dowodami wpłat podatku VAT, potwierdzone datowaną pieczatką US lub nadaniem listu poleconego lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie) suma kwot (pola 45) / min. 3 X wsp. rodz. działalności = dochód netto (współczynniki: handel=10%, usługi=35%, handel+usługi oraz produkcja=15%
Ewidencja Przychodów (wydruk z pozycjami dochodowymi) oraz dowody potwierdzające wpłatę 3 ostatnich zaliczek na podatek dochodowy do US (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie) przychód za ostatnie 3 m-ce / 3 X wsp. rodz. działalności = dochód netto (współczynniki: handel=10%, usługi=35%, handel+usługi oraz produkcja=15%
decyzja US o przyznaniu karty podatkowej z określoną wysokością należnego podatku (stanowi podstawę do kalkulacji dochodu w bieżącym roku kalendarzowym) kwota miesięcznego podatku X 7 = dochód netto

* na podstawie weryfikacji przez Sprzedawcę oryginału dokumentu

Gospodarstwo rolne

 
Gospodarstwo rolne
Rodzaj źródła dochoduDokumenty akceptowaneDokument dołączony do Umowy o kredytWysokość dochodów miesięcznych (sposób wyliczenia)
 • prowadzenie gospodarstwa rolnego
zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarki rolnej oryginał roczny dochód netto / oryginał 12 m = dochód netto lub
nakaz płatniczy z Urzędu Gminy oraz dwa ostatnie dowody wpłat podatku (dopuszczalna informacja o terminowej opłacie na nakazie płatniczym) lub zaświadczenie (oryginał) z Urzędu Gminy o niezaleganiu z podatkiem kopia potwierdzona* „za zgodność z oryginałem” ilość hektarów przeliczeniowych x 159 zł = dochód netto
decyzja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacj i Modernizacji Rolnictwa dotycząca przyznania i wysokości dopłat bezpośrednich na okres roku wskazanego na decyzji roczny dochód netto / 12 m-cy = dochód netto
aktualna umowa na kontraktację oraz faktury dotyczące wypłat z tytułu tej umowy z ostatnich trzech miesięcy suma kwot do wypłaty za kontraktację z ostatnich 3 m-cy / 3 = dochód netto

* na podstawie weryfikacji przez Sprzedawcę oryginału dokumentu

Inne

 

Inne
Rodzaj źródła dochoduDokumenty akceptowaneDokument dołączony do Umowy o kredytWysokość dochodów miesięcznych (sposób wyliczenia)
 • umowy cywilno-prawne
  • umowa o dzieło lub zlecenie
  • umowa o świadczenie usług
  • umowa o pracę nakładczą
  • umowa agencyjna
  • kontrakt cywilno-prawny
 • prywatny przychód
  • z najmu / dzierżawy lokali
zaświadczenie o dochodzie od podmiotu, z którym wnioskodawca zawarł umowę o dzieło lub zlecenie oryginał zgodnie z dokumentem
wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ środków z wynagrodzenia / kontrakt z dowodem wypłaty wynagrodzenia z kasy zleceniodawcy kopia potwierdzona* „za zgodność z oryginałem”
umowa o dzieło (wzór 1) lub umowa zlecenie jako jedyne źródło dochodów (wzór 2) / umowa zlecenie jako dodatek do umowy o pracę (wzór 1) wzór 1) kwota z umowy X 0,2 / 0,234 / ilość miesięcy dochodowych = dochód netto lub (wzór 2) dochód brutto / ilość m-cy dochodowych – 30% = dochód netto

1. umowa najmu lub dzierżawy lokalu oraz
2.

 1. 3 ostatnie dowody wpłat zaliczek na podatek dochodowy do US lub
 2. zaświadczenie (oryginał) z US o niezaleganiu z podatkiem
kwota czynszu z umowy – 8,5% = dochód netto
 • dodatkowe źródła dochodów
  • stypendia naukowe, mieszkaniowe, dla osób niepełnosprawnych, sportowe, inne stypendia prywatne, diety za pełnienie funkcji społecznych (np. sołtys)
  • alimenty
  • tantiemy
  • wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Zarządu, Rady Nadzorczej
  • dywidendy, stałe dochody z tytułu lokat bankowych, z innych inwestycji finansowych
zaświadczenie (oryginał) / decyzja / uchwała / umowa dotycząca kwoty i okresu uzyskiwania dochodów (za okres ostatnich 3 miesięcy) kopia potwierdzona* „za zgodność z oryginałem” zgodnie z dokumentem lub ulokowana kwota X stopa procentowa X czas trwania lokaty (w miesiącach) / 12 – 19% = dochód netto
wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzajacy wpływ na konto dodatkowego wynagrodzenia / określające wysokość, oprocentowanie i okres trwania, kwotę wypłaconych odsetek z lokaty (za okres ostatnich 3 miesięcy)
odpis wyroku sądu lub odpis protokołu posiedzenia lub zasądzonej ugody z treścią określajacą wysokość przyznanych alimentów, w tym wysłanych z Funduszu Alimentacyjnego
PIT-8C (obowiązujący w I kwartale roku bieżącego, wystawiony za ubiegły rok rozliczeniowy) dochód (pole 55) / 12 – 19% = dochód netto
indywidualne przypadki nieokreślone powyżej określane przez Bank podczas autoryzacji

*na podstawie weryfikacji przez Sprzedawcę oryginału dokumentu

Dokumenty informujące o źródle i wysokości dochodów tracą ważność po upływie 30 dni od daty wystawienia z wyjątkiem Zaświadczenia o dochodach z gospodarki rolnej, którego ważność mija po upływie 60 dni. Ilość oraz rodzaj wymaganych dokumentów uzależnione są od wysokości kredytu oraz statusu Kredytobiorcy w Santander Consumer Bank Polska (obecny bądź nowy Klient). O szczegóły ofert pytaj Sprzedawców we współpracujących sklepach lub skontaktuj się z nami.